Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนวัดจันดี สพป.นศ.๒ พลิกโฉมอ่านเขียนผ่านซอฟต์แวร์ตามแนวคิด BBL นักเรียนเมื่อจบ ป.๑ อ่านออกเขียนได้

โรงเรียนวัดจันดี สพป.นศ.๒ พลิกโฉมอ่านเขียนผ่านซอฟต์แวร์ตามแนวคิด BBL นักเรียนเมื่อจบ ป.๑ อ่านออกเขียนได้

January 7, 2016

811980.jpg

ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน นั่นคือ การประกาศให้ปีการศึกษา 2558 “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล นักเรียนโรงเรียนวัดจันดี สังกัดสักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 คิดโครงงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย พลิกโฉมอ่านเขียนผ่านซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเด็กหญิงกรรณิการ์ ด่านเสือเรือง เด็กหญิงจันทิรา พงศ์ประพันธ์และเด็กหญิงอัยดา ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีนางสุคนธ์ เพชรรัตน์ และนายเข็บ บุญวรรณ

ครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เพื่อนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุดพลิกโฉมอ่านเขียนผ่านซอฟต์แวร์ใช้โปรแกรม Photoshop โปรแกรม Photo Scape โปรแกรม YTD Video Downloader โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Captivate มาประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นบทเรียนให้ความรู้ในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ไอซีทีของนักเรียนพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้เป็นบทเรียนที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีเกมที่ให้ความรู้พร้อมทั้งความสนุกสนาน มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนซึ่งบทเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะทางด้านการใช้ไอซีทีใช้ภาษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตอบสนองต่อนโยบายด้านการอ่านออกเขียนได้ของรัฐบาลและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

โครงงานคอมพิวเตอร์ชุดพลิกโฉมอ่านเขียนผ่านซอฟต์แวร์นำไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจันดี จำนวน 128 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาภาษาไทย เช่น พยัญชนะไทย สระ การแจกลูกคำการสะกดคำมาตราตัวสะกด และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เช่น พยัญชนะ A-Z คำศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้วันในสัปดาห์ สีและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 128 คน มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.64 และประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียน ปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.11

นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่าโรงเรียนยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยครูผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ ระยะเวลาดำเนินงานเริ่มโครงงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2558 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก สามารถทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ตามศักยภาพและขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดและอีกหลาย ๆ โรงเรียนทั่วประเทศ

นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่าการดำเนินการในการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้นั้น พัฒนาไปพร้อม ๆ กับ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามแต่ละระดับของนักเรียนเอง ..***จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

06 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: