Home > ข่าวการศึกษา > มทร.พระนครคิด(ส์)ดีทำดี…เพื่อสังคม

มทร.พระนครคิด(ส์)ดีทำดี…เพื่อสังคม

January 12, 2016

มทร.พระนคร คิด(ส์)ดีทำดี…เพื่อสังคม ดึงพระธาตุบังพวนวิทยาพัฒนาวิชาการ : นิรชา ทูลประสิทธิ์

chdbb6bkbh87jbb7g6fba.jpg

ว่ากันว่าครบรอบ 11 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน 11 ปี คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคมระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2558 ณ คณะบริหารธุกิจ ราชมงคลพระนคร พร้อม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อบรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา บูรณาการการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาการท่องดที่ยวได้ฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาการท่องเที่ยว โดยได้ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ให้นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนวิทยา จ.หนองคาย ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในหัวข้อ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนหลักการและข้อควรปฏิบัติของมัคคุเทศก์ อีกทั้งยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์พุทธสถาปัตย์พระธาตุบังพวนและการนันทนาการสำหรับมัคคุเทศก์ด้วย โดยเยาวชนที่ได้รับการฝึกจากโครงการ สมาชิกยุวมัคคุเทศก์ในครั้งนี้ คือเยาวชนในชุมชนพระธาตุบังพวน ที่ได้รับการอบรมจากอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดพระธาตุบังพวน องค์พระธาตุ ชมกลุ่มสัตตมหาสถานที่ขึ้นตามคติพุทธศาสนา นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชปาลนิโครธ เจดีย์, มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ อนุสรา พรหมสูตร หรือ อาย นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา หนึ่งในผู้ฝึกอบรมในโครงการยุวมัคคุเทศก์ ได้เล่าว่า ที่โรงเรียนมีชมรมยุวมัคคุเทศก์ที่ตั้งมากว่าหนึ่งปีแล้ว ในชมรมจะมีสมาชิกประมาณ 30 คน โดยในชมรมจะมีการฝึกจากอาจารย์ที่ราชมงคลพระนครและฝึกกันเอง ทำให้มีความรู้มากขึ้น รู้เรื่องราวมากขึ้น สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้มากขึ้น อาจารย์และพี่ๆ จะเริ่มสอนการพูด การเจรากับคณะทัวร์ วันแรกที่เริ่มเรียนทางอาจารย์ที่สอนนำกระดาษมาให้ท่องจำ 7-8 แผ่น เป็นการแนะนำตัวและประวัติของวัดพระธาตุบังพวน แต่วันแรกจำได้แค่สองแผ่น วันต่อมาเลยนัดเพื่อนมาท่องจำกัน โดยนั้งเป็นวงกลมแล้วผลัดกันพูดผลัดกันจำเลยทำให้จำได้มากขึ้น และนอกจากการฝึกที่โรงเรียนแล้ว ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ก็จะมาให้ข้อมูลแนะนำคณะทัวร์ด้วย รู้สึกสนุกและมีสุขทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดพระธาตุบังพวนให้นัดท่องเที่ยวได้ทราบ ไม่ว่าทั้งหมดจะออกมาดีแค่ไหน แต่พวกเราก็รู้ว่าทำเต็มที่แล้ว และภูมิใจกับสิ่งที่ได้นำเสนอ “อยากฝากถึงทุกคนว่าการเป็นมัคคุเทศก์ หรือการเป็นไกด์ มันจะไม่ยากเลยคะถ้าใจเรามุ่งมั่นที่จะทำ ถ้าเราคิดว่ามันไม่ยากมันก็จะไม่ยาก ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้เพราะว่าใจเรามันไม่กล้าพอ ถ้าเรากล้าที่จะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ง่ายคะและมีความสุขมากๆ ค่ะ” อนุสรา กล่าว ในด้านของการจัดงาน 11 ปี คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า สำหรับแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นจิตสำนึกให้นำคุณค่าของบุคคลในการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องการงานและส่วนตัวให้มีคุณธรรม มีหลักคิดและการปฏิบัติหรือการประพฤติตนที่ดี มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับบุคคลที่คิดดี ทำดีอย่างต่อเนื่อง โดยให้รางวัลกับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย บุคคลดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น เป็นต้น เชื่อว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคิดดี ทำดี เพื่อสังคมได้อย่างแน่นอน “ปีนี้ มหาวิทยาลัยจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพและพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยเน้นศักยภาพด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากปีที่ 1 จนถึงปีที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทั้งในด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ ด้านการบริการวิชาการ อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลได้เป็นอย่างดี” รศ.สุภัทรา กล่าว

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: