Home > ข่าวการศึกษา > เปิดศูนย์ประสานงานฯ สพม.เขต ๓๕ จังหวัดลำพูน

เปิดศูนย์ประสานงานฯ สพม.เขต ๓๕ จังหวัดลำพูน

January 12, 2016

813202.jpg

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดลำพูน บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต ๓๕ จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

ช่วงเช้าพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีทางศาสนา หลังจากเสร็จพิธี ประธานฯ กล่าวถึงความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ที่ผ่านมติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตลอดรวมถึงแนะนำบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานฯ ประกอบด้วยบุคลากรประจำ จำนวน ๕ คน นางอุไร ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางจำเรียง ใจพิมพ์สว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวศศิธร อุตมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ,นางสาวอภิญญา หาญเมืองใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ และรอรับย้ายอีก ๑ ตำแหน่ง ประธานกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูน ที่ร่วมกันดำเนินการให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต ๓๕ จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจลงสู่สถานศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุแนวทางร่วมคิด ร่วมดำเนินการ เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ขอบข่ายงานศูนย์ประสานงานฯ ประกอบด้วย งานอำนวยการ/ประชาสัมพันธ์, งานการเงินบัญชี และพัสดุ, งานบริหารงานบุคคล, งานนโยบายและแผนงาน และงานส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน จำนวน ๑๕ โรงเรียนในจังหวัดลำพูน เป็นคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต ๓๕ จังหวัดลำพูน

ชมข่าว FB สพม สามสิบห้า https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.955006714585431.107…

ชมภาพกิจกรรม https://goo.gl/photos/j3qYJSB4Fqd2hNXQ9

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ภาพ/รายงา

11 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: