Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ขับเคลื่อนเขตสุจริต

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ขับเคลื่อนเขตสุจริต

January 18, 2016

814478.JPG

วันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กับบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี่้ เพื่อความร่วมมือในการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เทื่ยงธรรมและตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ โดย MOU ดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

15 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: