Home > ข่าวการศึกษา > กองบัญชาการกองทัพไทย อบรมนักเรียน สพม.เขต๒๓ เพื่อเป็นผู้นำเยาวชนกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย อบรมนักเรียน สพม.เขต๒๓ เพื่อเป็นผู้นำเยาวชนกองทัพไทย

January 19, 2016

815064.JPG

กองกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดอบรมโครงการ”ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 3” ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 จำนวน 159 คน ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดสกลนคร

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พอ.ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และนายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นปรานร่วมในพิธีเปิดโครงการวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความเป็นผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม รู้รัก สามัคคี มีระเบียบ วินับ ห่างไกลยาเสพติดและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความสมานฉันท์ของคนในชาติ เสริมสร้างลักษณะผู้นำ หน้าที่พลเมืองตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 ที่ผ่านการอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและขยายผลไปสู่โรงเรียนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

18 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: