Home > ข่าวการศึกษา > นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

January 20, 2016

816226.jpg

ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

– ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

– ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา

– ป.4 โรงเรียนบ้านกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2514

– ป.7 โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2517

– ม.ศ.3 โรงเรียนอเนกวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2520

– ป.กศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522

– พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2524

– กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.มหาสารคาม พ.ศ.2527

– ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2532

– ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มสธ.พ.ศ.2547

-ปรม.(ป.ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน)รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2556

– ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 การฝึกอบรม

– เตรียมศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา : พ.ศ. 2538

– เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. : พ.ศ.2552

– เสริมประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สพฐ.(หลักสูตร 6 เดือน) : พ.ศ. 2553

– หลักสูตรหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)รุ่น83 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ พ.ศ. 2553

– หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T :วูดแบดจ์ 4 ท่อน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2555

– หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 (กปส.3) สำนักงานเลขาธิการศาลปกครอง พ.ศ. 2557

ประวัติการรับราชการ

– ครู 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ :21 พฤษภาคม 2522

– อาจารย์ 1 โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี :1 พฤษภาคม 2527

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร :1 ธันวาคม 2533

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี :15 มกราคม 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย(รักษาการ) จ.อุบลราชธานี : 10 มิถุนายน 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี :1 กุมภาพันธ์ 2538

– ศึกษาธิการอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร :9 ตุลาคม 2539

– ศึกษาธิการอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี :16 พฤศจิกายน 2542

– ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี :28 ธันวาคม 2543

– ผู้ตรวจราชการ สพท.อุบลราชธานี เขต 3 : 7 กรกฎาคม 2546

– หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่) สพท.อุบลราชธานี เขต 4 : 1 สิงหาคม 2546

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : 18 มิถุนายน 2547

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 : 18 สิงหาคม 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : 1 พฤศจิกายน 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : 1 ตุลาคม 2554

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : 1 ตุลาคม 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 : 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : 8 มกราคม 2558 – 2 พฤศจิกายน 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 : 3 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

– สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลล์), เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์,

เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, วาติกัน, ญี่ปุ่น, จีน(ปักกิ่ง, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้),

เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, อินเดีย,เนปาล และไต้หวัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ม., จ.ช., ต.ม.,ต.ช., ท.ม., ท.ช., ร.จ.พ., ป.ม.

ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” พ.ศ.2538

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น (ขนาดเล็ก) ระดับประเทศ พ.ศ.2540

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ.2541

– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2541

– รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2542

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548

– รางวัลผลงานวิจัยดีระดับภูมิภาคและผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ ของคุรุสภา พ.ศ.2554

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ.2555

– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”หนึ่งแสนครูดี” พ.ศ. 2556

– รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ประจำปี 2556

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำ ปี 2558

– จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานทางวิชาการ

– บทบาทการพัฒนาสังคมของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เขตการศึกษา 10 :ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– บทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 :

ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

:วิจัยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

– สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

:ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

: วิจัย ป.ชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

– สมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: