Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

January 21, 2016

ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

816574.JPG

วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โยกลุ่มนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบานสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา โดย นายอภัย ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญเรื่องการวางแผนจัดการศึกษา เพราะแผนคือเครื่องมือสำคัญของการบริหารหน่วยงานในทุกระดับ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามแผนต่อไป ผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นผู้บริหาร หรือผู้แทน จากสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

/ ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส.สุรินทร์ เขต 1

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

816623.JPG

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน ฯลฯ และเพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ และติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคันการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนไทยรัฐ ๗๔ และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้การต้อนรับ//สุภาพร ดาราจิตรภาพ/จรวยพร อัตปัญญา ข่าว

สพป.อย.2 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู

816638.JPG

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อ.เสนา และ วัดตาลานใต้ อ.ผักไห่ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน วันครูปีนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 แต่ละอำเภอประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ บำเพ็ญกุศลตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และในวันที่ 17 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล กล่าวคำปฏิญาณของครู กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมบริจาคทรัพย์สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสวันครู โดยกำหนดจุดเริ่มต้น ณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อ.เสนา ถึงเส้นชัย ณ วัดตาลานใต้ อำเภอผักไห่ ระยะทาง 20 กม. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมงาน 1,000 คน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตาลานใต้ ประกอบด้วย การทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,400 คน จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 124,270 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

20 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: