Home > ข่าวการศึกษา > สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอปางมะผ้า

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอปางมะผ้า

January 21, 2016

815904.jpg

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา 1๓.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ กล่าวรายงานต่อ นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ( ภายใต้กิจกรรมลูกเสือด้านภัยยาเสพติด ) อำเภอปางมะผ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เทิดพระเกียรติ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒.ปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้องมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม มีความรับผิดชอบ อดทน การปฏิบัติกิจกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ ธีรธิดา พรหมาแบน ข่าว/แสงเดือน พิศไหว ภาพ+++++

19 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: