Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ. จับมือ กศน. สอศ. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน MOU การส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ

สพฐ. จับมือ กศน. สอศ. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน MOU การส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ

January 26, 2016

818148.jpg

*** (26 มกราคม 2559) พันเอก รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงาน MOU การส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดย นายสุรพงษ์ จําจด เลขาธิการ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ เลขาธิการ สอศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ พร้อมกันนี้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพฐ. โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยนายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมฝีมือแรงงาน ด้านการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล (Individual Occupational Plan : IOP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การร่วมลงนาม MOU ทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมผลิตกำลังคนให้ทันต่อความต้องการของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ในปีนี้ อีกทั้งเป็นการให้ผู้เรียนในวัยนี้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ ตลอดจนทักษะในการคัดกรองและการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงแรกเกิดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 ซึ่งเด็ก เยาวชนช่วงอายุดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน สามารถดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ ถือเป็นการร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาด้านสังคมได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กศน. และ สอศ. เป็นการเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา ให้สามารถทำงานและ ประกอบอาชีพได้โดยจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล ( Individual Occupational Plan : IOP ) และเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพ ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง และค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล (ซุปเปอร์บอร์ด) ที่ระบุให้นักเรียนที่ จบการศึกษาแล้วต้องมีงานทำ โดยทั้งสามหน่วยงานร่วมกัน ประสานความร่วมมือ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการส่งเสริมการฝึกทักษะ อาชีพให้กับนักเรียน ร่วมกันดำเนินการเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนา ทักษะอาชีพร่วมให้คำปรึกษา นิเทศ แนะแนว รวมถึงติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมดังกล่าว

และสำหรับการทำ MOU ระหว่าง สพฐ. กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทักษะฝีมือให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความประสงค์จะฝึกทักษะฝีมือ ให้สามารถทำงานและประกอบอาชีพได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเช้าสู่ตลาดแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วมีทักษะฝีมือสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยแนวทางการดำเนินงาน คือ สพฐ. จัดทำข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการพัฒนาฝีมือ และส่งข้อมูลให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปวางแผนและดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนา ทักษะฝีมือให้กับนักเรียน ร่วมกันดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาทักษะฝีมือ ร่วมกันดำเนินการอื่นใด ตามที่ สพฐ. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นสมควร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับเพื่อการมีงานทำต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทิพวรรณ ปชส. ข่าว

26 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: