Home > ข่าวการศึกษา > ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

January 28, 2016

818905.JPG

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียน เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ และเพื่อจัดเก็บคลังข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๙๗ คน แบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ นักเรียนอำเภอรามัน รุ่นที่ ๒ นักเรียนอำเภอกรงปินัง และรุ่นที่ ๓ นักเรียนอำเภอเมืองยะลา ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

28 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: