Home > ข่าวการศึกษา > กรมการแพทย์เร่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

กรมการแพทย์เร่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

January 30, 2016

jkga75k89bc8hh6bg99gb.jpg

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าาวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีได้ชะลอการเสียชีวิต และยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น เมื่อระยะของโรคลุกลามเข้าสู่ระยะท้าย รักษาไม่หาย ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ด้านร่างกาย เช่น ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด กระวนกระวาย ซึมเศร้า หายใจลำบาก ท้องผูก และอาการไม่สุขสบายอื่นๆ ทำให้ต้องเข้า-ออกโรงพยาบาลเป็นระยะ ตลอดจนช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของชีวิต มีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆ ของชีวิต คิดเป็นร้อยละ 8-11 ต่อปี ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และเป็นร้อยละ 10 – 29 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จากการศึกษาพบว่า ในผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 80,780 บาท ในปีสุดท้ายของชีวิต และมีวันนอนเฉลี่ย 29.2 วันต่อคน “กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรการแพทย์ จนกระทั่งอยู่ในวาระท้ายของชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เป็นการรักษาโรคตามมาตรฐานควบคู่การบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวทางการรักษา โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดตั้งหน่วยดูแล และทีมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันและลดความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงดูแลครอบครัวของผู้ป่วยในทุกมิติ และจัดให้มีระบบการให้คำปรึกษา ประสานงานส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง” โดยกรมการแพทย์ ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จึงได้จัดการประชุม 2nd National Palliative and Hospice Care Conference ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง สภาการพยาบาล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและผลักดันผลงานรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำมาตรฐานที่จำเป็นของระบบดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรฐานหรือขั้นต่ำของครุภัณฑ์ การบริการและสถานที่ที่มีความจำเป็นในการจัดหอผู้ป่วยหรือมุมให้บริการตามระบบการดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคอง ให้ครอบคลุมในทุกบริบท จำนวน 11 กลุ่มโรค อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประชาคมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับประเทศต่างๆ และนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดต่อไป โดยในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคและวัย และเหมาะสมกับสถานพยาบาลแต่ละระดับในบริบทของวัฒนธรรมประเพณีไทย ตั้งแต่ระดับสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะโรค และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: