Home > ข่าวการศึกษา > การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

February 2, 2016

820346.JPG

สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ระดับชาติ ขึ้น ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สพฐ.ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำเครื่องบินมาเป็นสื่อและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐานมาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและสาระวิชาอื่นๆเพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป โครงการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องบินและอากาศยานจำลอง ในลักษณะต่างๆ ที่จะนำไปแข่งขันและแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับนานาชาติ

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1ระดับประถมศึกษา เป็นการเครื่องร่อนพับกระดาษประเภทร่อนไกลและร่อนนาน 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการแข่งขันเครื่องบินพลังหนังยางประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบิน)

เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน สพฐ. ได้มอบหมายให้ นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันตามประกาศผลการแข่งขัน ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ราชบุรีเขต 2 ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านดวด สพป.ชุมพรเขต2 ลำดับที่ 3 โรงเรียนท่าก๊กพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ประเภทบินนาน ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานีเขต 3 ลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป.สระบุรีเขต 2 ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดมาบชะลูด สพป.ระยองเขต 1 ประเภทบินไกล ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป.ศรีษะเกษเขต 4ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.สกลนคร เขต 3 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม.1- ม.3 ประเภทเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกลปล่อยด้วยมือ ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ลำดับที่ 2 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานีเขต 2 ลำดับที่ 3โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 ประเภทเครืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ติดล้อบินขึ้นจากพื้น ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนครเขต 1 ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก ระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลปล่อยด้วยมือ ลำดับที่ 1 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.เขต 4 ลำดับที่ 2โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต28 ลำดับที่ 3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม.เขต 36 เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานติดล้อบินขึ้นจากพื้น ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม.เขต 10ลำดับที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 ลำดับที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม.เขต 37 ทีมงานนักประชาสัมพันธ์ สพท.ชุดกรรมการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ภาพ/ข่าว

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000738916366&sk=photos&collec…

02 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: