Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

February 2, 2016

การจัดงานวันครู ปี 2559 สพป.กทม.

819902.JPG

สพป.กทม. จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ในงานวันครูประจำปี 2559 เพื่อระลึกพระคุณครูและบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นของ สพป.กทม. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ได้แก่ รางวัล 1. ครูดีในดวงใจ 2. คุรุสดุดี 3. คุรุสภาสดุดี 4. ครูผู้สอนดีเด่น 5. หนึ่งแสนครูดี 6. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 7. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 8. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 9. ครูดีไม่มีอบายมุข 10. ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 184 คน โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.นครพนม เขต ๑ สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

819866.JPG

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ สพฐ. กำหนดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้านคณิตศาสร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ดำเนินการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบ ๑,๒๘๖ คน และเวลา ๐๗.๓๐ น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุมห้องสอบแข่งขันทางวิชาการ เพื่อซักซ้อมความเข้าในการควบคุมห้องสอบ ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการสอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อตรวจความเรียบร้อยการสอบ และมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อำเภอธาตุพนม เด็กหญิงนิลดา ศรีมณีรัตน์ เก็บเงินได้ ๑๐๐ บาท ได้นำมาแจ้งที่กองอำนวยการเพื่อเจ้าของเงิน และเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจข้อสอบได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

สพป.พิษณุโลก เขต 1 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.3

820117.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องเข้าสอบ o-net ปีการศึกษา 2558 ซึ่งที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการให้กลุ่มโรงเรียนละ 13,750 บาท ทางกลุ่มโรงเรียนที่ 1 (ราชพฤกษ์) ขานรับนโยบายโดยจัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 99 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดมหาวนาราม ร.ร.วัดสระโคล่ ร.ร.วัดตาปะขาวหาย และร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกชา ดาดูเคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษ.

วิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ:ภาพ/ข่าว

1 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: