Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวมข่าว สพป. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

February 5, 2016

สพป.นครพนม เขต ๑ ดำเนินการจัดทำแผนนิเทศฯ

821370.JPG

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการนิเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศในการนิเทศ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ สพป.นครพนม เขต ๑

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑<<<

สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตร โครงการเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

821485.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) สถานีตำรวจกุมภวาปี แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 278 คน จาก 9 โรงเรียน ในวันที่ 4 มกราคม 2558 โดยมี พันตำรวจเอก สรรธาน อินทรจักร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีปิด

โครงการดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง เป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หลักสูตรแดร์ในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญ โดยเน้นให้ตำรวจ ครูและนักเรียน รู้จัก คุ้นเคย เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สามารถดูแลตนเอง เพื่อนฝูง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท

4 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: