Home > ข่าวการศึกษา > ๑๔องค์กรรัฐ-เอกชนเร่งส่งเสริมป้องกันสุขภาพ

๑๔องค์กรรัฐ-เอกชนเร่งส่งเสริมป้องกันสุขภาพ

February 10, 2016

14องค์กรรัฐ-เอกชนเร่งคุ้มครองส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ

efkeackgehf88aa78ik76.jpg

9ก.พ.2559 ที่โรงแรมปริ้น พาเลส มหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตัวแทนองค์กรเครือข่ายรวม 14 องค์กร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจาการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานในพิธี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพร้อมร่วมประสานการทำงานเพื่อการส่งเสริม ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบร่วมกับทั้ง 14 องค์กรที่ร่วมลงนามในข้อตกลงนี้ ซึ่งยึดตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559 โดยจะสนับสนุน ผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใน 4 ประเด็นคือ 1. กำหนดให้มีการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และบูรณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรม 2. ขยายสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสนับสนุนสิทธิประโยชน์การบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน ให้สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยได้ และ 4.พัฒนาบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถจัดบริการ รวมถึงการสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขด้านชีวะอนามัยโดยเฉพาะ และหวังให้การลงนามครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป ด้านดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า แรงงานนอกระบบของไทยมีจำนวนกว่า 22.1 ล้านคนทั่วประเทศไทย ซึ่งปัญหาของกลุ่มเฉพาะที่มีความซับซ้อนและหลากหลายทั้งบทบาท สถานภาพ การกระจายตัว จึงยากต่อการรวมตัวและไม่มีกลไกการประสานงานที่ชัดเจน สสส.ภายใต้แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้ร่วมสนับสนุนและพัฒนา “ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ” จากกลุ่มเครือข่ายอาชีพ19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มกลไกหนึ่งให้แรงงานนอกระบบมีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ ประเด็นปัญหาสถานการณ์ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ บริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างการทำงานที่ช่วยแสดงบทบาทในสังคมให้ชัดเจนขึ้น และศูนย์ฯนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นกลไกหนึ่งภายใต้โครงสร้างการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริการจัดการฯนี้อีกด้วย

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: