Home > ข่าวการศึกษา > จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

February 12, 2016

824726.JPG

ที่โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดป้ายค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธี

การจัดตั้งค่ายดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรมนอกห้องเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม พร้อมนี้ ได้ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการลูกเสือ ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทบทวนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางการลูกเสือให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานลูกเสือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิธีการ ขั้นตอน การอนุมัติผลการสอบวิชาลูกเสือ การฝึกทักษะทางลูกเสือและการทบทวนคำปฏิญาณตนได้นำไปพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียนและเชื่อมโยงการจัดกิจกกรมการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด 57 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น171 คน.

…………………………………………………

วรางคณา อนันตะ / ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

12 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: