Home > ข่าวการศึกษา > ข่าว สพป. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ข่าว สพป. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

February 16, 2016

ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างสถานศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓

825917.JPG

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียน ๗ รายการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยการนำของนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป. ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการขายอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๕๖/๒๕๕๙ โดยมี ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป. เป็นประธานกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดตามประกาศฯ เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โดยเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ให้ผู้ที่ลงทะเบียนยื่นซองประมูลราคาอย่างถูกต้องตามระเบียบไว้แล้วมาแสดงตนลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน, เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไปกำหนดขายทอดตลาด และเวลา ๑๑.๓๐ น. มีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดในวงเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายอธิพงษ์ ศรีนพนิคม ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ที่ชนะการประมูลนี้จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายทอดตลาด และประกาศของ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อย่างเคร่งครัดต่อไป

การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะรักษาความปลอดภัยทั้งทหาร ตำรวจ และยามรักษาการณ์ รักษาความสงบไว้อย่างเหนียวแน่น มั่นคง

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

ธนพัฒน์ พันธฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ : ถ่ายภาพ

นายสุบิน อินทเสมียน นักวิชาการพัสดุ : เครดิตข้อมูล

http://203.172.194.82/mk3/?p=3758

สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

825887.JPG

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยเวลา 09.15 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทาน “โครงการจักรยานพระราชทาน” ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ใน และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทาง และพัฒนาเพิ่มเวลาในการเรียน ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยจัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้กับนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดคือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่ เป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 31 คัน รวมนักเรียนจังหวัดพิษณุโลกได้รับรถจักรยานพระราชทาน จำนวน 163 คัน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.

วิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ:ภาพ/ข่าว

การประชุมสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์ฯ เหล่าหนองเหล็ก

825978.JPG

การประชุมสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก มีนายวันชัย พงษ์สุพรรณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาภายในศูนยฯ และนายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์ฯเข้าประชุม

ที่ประชุมได้มีการนำเสนอรายละเอียดการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ สรุปผลตามแบบสรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ, การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา, การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยคาดหวังว่าสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เด็กจะมีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง NT และ O-Net สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นด้วย

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

15 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: