Home > ข่าวการศึกษา > อุ่นไอรักรวมใจภาษาไทยยั่งยืน

อุ่นไอรักรวมใจภาษาไทยยั่งยืน

February 17, 2016

826224.jpg

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อ.ลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมประเมินผลการอ่านการเขียนของบุตรหลานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายนักเรียน ป.1 ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 487 คน โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการวางพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มี 2 ห้องเรียน รวม 38 คน เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้วิชาอื่นในระดับที่สูงขึ้น เริ่มจากการเลือกครูประจำชั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับเด็กในวัยเริ่มต้นเรียนรู้การอ่านการเขียน และเป็นครูที่ไม่มีภาระงานอื่นๆ มาก สามารถทุ่มเทเวลาอยู่กับเด็กได้เต็มที่ และให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนโดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า บุตรหลานของเขาที่เรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ทั้งยังเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ที่ตั้งเป้าไว้ว่า ปีการศึกษา 2558 ต้องเป็นปีที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คุณครูจึงต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลว่ามีความรู้ความสามารถพื้นฐานอยู่ในระดับใด เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม และใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning หรือการใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ก็ได้สนับสนุนหนังสือนิทานฝึกอ่านพื้นฐาน 5 เล่ม ให้แก่นักเรียน ป.1 ทุกคน กระตุ้นความสนใจการอ่านเสริมจากหนังสือแบบเรียน โดยมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน และให้คำแนะนำปรึกษา สนับสนุนช่วยเหลือ ในช่วงปลายปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “อุ่นไอรักรวมใจ ภาษาไทยยั่งยืน” เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับรู้และชื่นชมในความสำเร็จของลูกหลาน ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 มาทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนด้วยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือนิทาน การอ่านและเขียน โดยให้ผู้ปกครองสุ่มจากบัตรคำพื้นฐาน 708 คำ ของนักเรียนชั้น ป.1 มาทดสอบความสามารถของนักเรียน กิจกรรมนี้นอกจากจะทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนให้มากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้ปกครองทุกคนมีความพึงพอใจมากและได้เสนอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องในทุกภาคเรียนด้วยศากุน ศิริพานิช…รายงาน

16 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: