Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนนำร่อง สพป.สตูล

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนนำร่อง สพป.สตูล

February 21, 2016

828300.JPG

.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผลฯ เป็นหัวหน้าคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในจังหวัดสตูล โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง 17 โรง และโรงเรียนคู่ขนาน 17 โรง นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายสะอาด อุสมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และศึกษานิเทศก์ เพื่อรับฟังรูปแบบการขับเคลื่อน พร้อมผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ชั้น 3)

.ภายหลังการประชุมร่วม นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ พร้อมด้วย นายสะอาด อุสมา และศึกษานิเทศก์ ได้ลงไปดูการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ที่โรงเรียนอนุบาลท่าแพ อ.ท่าแพ และโรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู ซึ่งที่โรงเรียนนี้ได้นำเสนอกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ที่จัดให้นักเรียนอย่างหลากหลาย จนได้รับคำชื่นชมว่าสามารถจัดกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการนโยบายนี้ได้อย่างดียิ่ง

.ในส่วน สพป.สตูล มีการจัดทำ Road Map การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนนำร่อง มี 17 โรงเรียน กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคู่ขนาน มี 17 โรงเรียน กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียนที่เตรียมการเมื่อมีนโยบายขยายเพิ่ม จะขยายในโรงเรียนที่มีความพร้อม ร้อยละ 50 โดยให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนนำร่อง/คู่ขนาน เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการคัดเลือก Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เพื่อเป็นต้นแบบ และเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ขณะที่ในระหว่างภาคเรียนศึกษานิเทศก์จะลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ในแต่ละโรงเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนตามเป้าหมาย 4 H ( Head/Heart/Hands/Health) เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

20 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: