Home > ข่าวการศึกษา > เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต ๒

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต ๒

February 27, 2016

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ผู้วิจัย นายวิวัฒน์ อ้นน่วม บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการให้รางวัลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 3) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยการทดลองใช้ วิธีดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยครั้งนี้

ใช้ประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ องค์คณะบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 61 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ / ตำแหน่งตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 2 ฉบับ คู่มือการใช้ระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 1 เล่ม และแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 1 ฉบับ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และค่าความตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการให้รางวัลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า การให้รางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการให้รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โดยการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีปัญหาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส่วนของเศษโควตาที่เหลืออยู่ของสายครูผู้สอน

2. ผลการศึกษาองค์ประกอบของระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า องค์ประกอบของระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มี 4 องค์ประกอบ

3. ผลการสร้างและพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล

เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายในการพิจารณาความดีความชอบ 2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ 3) ขั้นตอนการพิจารณาความดีความชอบ และ 4) คุณลักษณะของผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบ

4. ผลการประเมินระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยการทดลองใช้ พบว่า ผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นต่อระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด้านความถูกต้องครอบคลุมและความเป็นไปได้ของการนำระบบไปใช้ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก ‹ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา ›

ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: