Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

February 29, 2016

สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)

830956.JPG

สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศและยังสามารถนำผลการทดสอบไปสมัครคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และสถาบันอุดมศึกษา การทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ประจำปี 2559 สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้แบ่งสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 สนามสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 สนามสอบ โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายสม พุ่มแก้ว รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายวีรวัฒน์ คงพิน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางอวบ วงศ์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เยี่ยมสนาม สอบนี้ O-NET พร้อมทั้งให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับกรรมการดำเนินการสอบ ทุก ๆ สนามสอบ ทำให้การสอบในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

สพม.34 มอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนยากจน

830942.jpg

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน ให้แก่ นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่เรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คัน ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มและเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน

28 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: