Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.กำหนดแนวทางการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพฐ.กำหนดแนวทางการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

March 1, 2016

831532.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศ และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ Smart Trainer มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ 4 H และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสู่การนิเทศช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศ และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H (HEAD HEART HAND HEALTH) เพื่อให้ Smart Trainer มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ 4 H และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสู่การนิเทศช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีศึกษานิเทศก์ที่เป็น Smart trainer จากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

29 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: