Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ในสังกัด

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ในสังกัด

March 1, 2016

831794.jpg

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในสังกัด ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดจำนวน 189 แห่ง เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 เครือข่าย โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ดังนี้ 1.คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น จำนวน 17 คน 2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 คน และ 3 คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 คน

ภาพ/ข่าว นางประยูร มาแสง นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

01 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: