Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ปข. ๒ ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี

สพป.ปข. ๒ ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี

March 6, 2016

833361.JPG

นายวัฒนชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เนื่องจากการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด พบว่า การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนในสังกัดมีทิศทางในการดำเนินการที่ต่างกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้มีทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูครูที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมสัมมนา จำนวน 120 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นายประกอบ ทองดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2559

05 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: