Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ลำพูน เขต ๒ รับรางวัล MOE AWARDS

สพป.ลำพูน เขต ๒ รับรางวัล MOE AWARDS

March 9, 2016

834493.jpg

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการมอบรางวัล MOE AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานยอดเยี่ยมและ มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนี้นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.ศุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านม่วงโตน ,นายวิชิต จอมทัน ผอ.ร.ร.บ้านดอยแดน , นายนิคม พรหมอนันต์ ผอ.ร.ร.บ้านเหล่ายาว ,นายนิรัญ เหลืองอร่าม ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหละและนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ผอ.ร.ร.สามัคคีศรีวิชัย ได้เข้ารับรางรรางวัล MOE AWARDS เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

08 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: