Home > ข่าวการศึกษา > ยกระดับคุณภาพการศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ยกระดับคุณภาพการศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

March 11, 2016

834778.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากร สหวิทยาเขตวิทยปราการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา “ลดเวลาเรียน…เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนรับรู้ เข้าใจ และร่วมผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายสู่ครูผู้สอน ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ,หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา, นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ, มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์,หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์และบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดย นายวัชระธรรม จอมสืบ ศึกษานิเทศก์ สพม.6 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

09 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: