Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พล.เขต ๑ สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.๑

สพป.พล.เขต ๑ สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.๑

March 16, 2016

837647.JPG

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 มีนาคม 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 125 โรงเรียน ได้ทำการทดสอบการอ่านเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ปลายภาคเรียนที่ 2) ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 2,476 คน เพื่อประเมินว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนหรือไม่และภาพรวมอยู่ในระดับใด ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดเป็นให้ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ร่วมสังเกตการณ์

การทดสอบในครั้งนี้ใช้ข้อสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาและใช้วงคำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐาน ข้อสอบจะวัดสมรรถนะนักเรียนใน 3 ด้านคือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้

โดยด้านอ่านออก จะแบ่งเป็นอ่านออกเสียงเป็นคำ อ่านออกเสียงเป็นประโยค อ่านออกเสียงเป็นข้อความ ใช้เวลาสอบ 15 นาที ส่วนด้านอ่านรู้เรื่อง ใช้เวลาสอบ 30 นาที แบ่งเป็น 3 ตอนคือ การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ อ่านรู้เรื่องเป็นประโยค และการอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ สำหรับด้านการเขียน ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นการเขียนตามคำบอก การเขียนประโยค และการเขียนอิสระ

ซึ่งผลจากการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นี้ จะถูกประมวลเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านเขียนของนักเรียนในภาพรวมแล้ว โรงเรียนยังสามารถนำไปใช้ทบทวนวิธีการสอนของครู และวิเคราะห์เด็กเป็นรายคนเพื่อให้ทราบว่ามีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขในเรื่องใด ซึ่งครูสามารถปรับวิธีการสอนใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหานั้น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นถัดไปได้อย่างเหมาะสม

15 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: