Home > ข่าวการศึกษา > เปิดบ้านทางการศึกษา ( Open House ) โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป.ยโสธร เขต ๑

เปิดบ้านทางการศึกษา ( Open House ) โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป.ยโสธร เขต ๑

March 18, 2016

838657.JPG

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดบ้านทางการศึกษา ( Open House ) โรงเรียนชุมชนกู่จาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนกู่จาน ซึ่งนายธนาวุฒิ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกู่จาน เผยว่าในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนกู่จาน ได้เปิดการเรียนการสอนจากระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 197 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวคณะครูตลอดจนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาทุกวิถีทางอย่างเต็มความสามารถอย่างเต็ม จนประสบผลสำเร็จทั้งในระดับจังหวัด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ระดับภาคและระดับชาติหลายรายการ ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเปิดบ้านทางการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแสดงผลงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาได้เห็นถึงผลสำเร็จในการจัดการศึกษา

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน โดยจัดแสดงรายสาระ

2. การสาธิตการปฏิบัติงานของนักเรียน

3. การแสดงบนเวที

4. การจัดจำหน่ายสินค้าอันเป็นผลงานของนักเรียนและเปิดให้ชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่าย

ภายในงานด้วย

อนึ่งในการจัดงานในวันนี้ เนื่องจากเป็นนิมิตรหมายอันดีที่คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร รอบโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2559 ได้แล้วเสร็จโดยบริบูรณ์ อันแสดงถึงความจงรักภัคดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ประกอบพิธีเปิดถนนดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล และมอบเกียรติคุณบัตรให้กับผู้มีอุปการะต่อโรงเรียน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

18 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: