Home > ข่าวการศึกษา > กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดมหกรรมวิชาการ สืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดมหกรรมวิชาการ สืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

March 19, 2016

838616.jpg

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดมหกรรมวิชาการ สืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘” ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ โดยมีการออกร้านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนและชุมชน ของโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ ทั้ง ๑๑ โรงเรียน และโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สังกัด สพม. เขต ๓๒ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความสามารถ ศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและการแสดงด้านวัฒนธรรม มหกรรมวิชาการฯ นี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เกมการศึกษา การประกวดร้องเพลง การแสดงความสามารถพิเศษ และการสอบชิงทุนการศึกษาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ป. ๓ ป.๖ และ ม.๓ ระดับละ ๕ ทุน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้ฝากให้ทุกคนที่มีหน้าที่จัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน อย่ามุ่งจัดการศึกษาแค่ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ๓ ประการ คือ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

18 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: