Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดงานมหกรรมการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ (Academic Education SP๒ Fair)

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดงานมหกรรมการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ (Academic Education SP๒ Fair)

March 26, 2016

839922.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดงานมหกรรมการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ (Academic Education SP2 Fair) โดยมีนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การจัดนิทรรศการของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ คือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาปฐมวัย กิจกรรมอาเซียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งประเทศ กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน และการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การจัดงานครั้งนี้เป็นการนำผลความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาวิชาชีพเพื่อนำไปสู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

24 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: