Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

April 1, 2016

ระดมความคิดเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

842522.JPG

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุม “โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ประจำปี 2559” เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้สามารถปรับหลักสูตร พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

“โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ ตรงกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และ นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการการโรงเรียน ขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 40 คน ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการสร้างแนวทาง ในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา และเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาสายอาชีพ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการวางแผนการดำเนิน

การสำหรับปีการศึกษา 2559

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย อบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ผอ.สพม.19 ชื่นชมครู “เสียสละ อดทน”

842577.JPG

เมื่อเช้าวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แก่ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ

นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษมีบทบาทหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ 9 ประการ ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตามกระบวนการจัดการศึกษา

นายนิรัติศัย กล่าวอีกว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2561

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีความอดทนอย่างยิ่งในการดูแล อบรมสั่งสอนศิษย์ซึ่งเป็นผู้พิการ มีความเป็นเด็กพิเศษที่ไม่เหมือนเด็กนักเรียนทั่วๆ ไป หากครูพยายามทำความเข้าใจเด็กให้ลึกซึ่งมากขึ้น เติมเต็มพรสวรรค์ที่เด็กมีก็จะสามารถสร้างและพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เป็นเลิศได้

……………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.19 ภาพ/ข่าว

รมว.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษEnglish Boot Campณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

842497.jpg

***(30 มีนาคม 2559) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินความก้าวหน้าโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกครูจากผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่มครูตามความสามารถ (placement test) จำนวน 350 คนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ครูที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 190 คน เข้าพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ในค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) โดยใช้ภาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาอบรม 37 วัน (5 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 11 เมษายน 2559 นี้ โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจำนวน 30 คน ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษอังกฤษ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะ ซึ่งการดำเนินการอบรมสามารถสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการดำเนินการที่สำคัญ คือ สัปดาห์ที่ 1-2 มีการแบ่งกลุ่มครู ออกเป็น 15 กลุ่ม ๆ ละ 20-25 คน โดยจะเรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2 มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ Aptis ซึ่งเป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 วิทยากรชาวต่างชาติ (Trainers และ Senior Trainer) จะทำการคัดเลือก วิทยากรแกนนำ (Thai master Trainers) จำนวน 28 คน (1 ห้องเรียน) โดยคัดเลือกจากการพิจารณาจากผลการทดสอบจากแบบทดสอบ Aptis ที่อยู่ในระดับ C1 การสัมภาษณ์ครู (Interview) โดยวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นวิทยากรประจำกลุ่มวิทยากรแกนนำ และพิจารณาจากความพร้อมและเจตคติของครูในการเป็นวิทยากรเพื่อขยายผลต่อไป ส่วนนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป จะมีการอบรมจะมีทั้งหมด 16 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 16 คือ กลุ่มวิทยากรแกนนำ (Thai Master Trainers: TMT) มีจำนวน 28 คน โดยมีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้เข้ารับการอบรม ด้วยแบบสอบ Aptis

รมว.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การอบรบครูแกนนำในครูแกนนำในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผลสำหรับเผยแพร่ขยายผลในสังกัดต่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการสอนของครูที่โรงเรียนและการขยายผลในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ของตนในฐานะครูแกนนำ ต่อไป

ชมคลิป https://youtu.be/QFYWuYwyf0I

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.970362776393313.1073742318.100…

ทิพวรรณ ข่าว

31 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: