Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ นำคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ นำคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน

April 2, 2016

841934.JPG

29 มีนาคม 2559 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน

3 ฤดู” ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการเสริมความเข้มแข็ง

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอขลุง จำนวน

2 รายได้แก่ เด็กหญิงดลยา เกตุสันเทียะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง

และ เด็กชายนพพล พ่วงพี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบัญชา วัฒนวงศ์ นายอำเภอขลุง และ

นางบุษบา วัฒนวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขลุง และผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำรวจภูธรอำเภอขลุง ผู้แทนจาก

ภาคเอกชน ได้แก่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สโมสรไลออนส์จันทบุรี ตากสิน

สโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์ เทศบาลเมืองท่าช้าง ฯลฯ ซึ่งได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา

และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนทั้งสองราย

และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดซึ้งล่างและ

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับคณะ

เป็นอย่างดียิ่ง ภาพ/ข่าว ศัณศณี ปชส.สพป.จบ.2

29 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: