Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ปข. ๒ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

สพป.ปข. ๒ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

April 2, 2016

843051.JPG

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.1/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง นั้น นางอุษา ยี่รงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้สรุปสาระสำคัญในเรื่องดังกล่าวและแจ้งให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับทราบและร่วมกันทำความเข้าใจในการปฏิบัติอีกครั้ง ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป. ปข. 2

01 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: