Home > ข่าวการศึกษา > จังหวัดตาก ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาผ่านระบบ VDO Conference

จังหวัดตาก ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาผ่านระบบ VDO Conference

April 5, 2016

844374.JPG

..วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

พร้อมด้วยผู้บริหารในกระทรวงศึกษา ของจังหวัดตาก เช่นนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รองผอ.สพม.เขต 38 และหน่วย งานทึ่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ๑๑/๒๕๕๙ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก

..โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการปรับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาในภูมิภาค บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ประธาน กศจ. ในการกำกับดูแลและสรรหา กรรมการ กศจ.ทั้ง ๗ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ อาทิ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัด การจัดทำข้อมูลการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด การจัดตั้ง กศจ. และการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พ.ค. ๕๙ นี้

05 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: