Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๕ เมษายน ๒๕๕๙

หน่วยงาน สพป. ๕ เมษายน ๒๕๕๙

April 6, 2016

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๒ อบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)

844449.JPG

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๒ ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญให้มีองค์ความรู้ในการสร้างค่านิยมไทย 12 ประการ , เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนโดยวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ,เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญตามแนวฝึกอบรมแผนใหม่ได้, เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา นำกระบวนการวิธีการไปวางแผนประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือในแนวทางคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อำเภอเมือ จังหวัดลำพูน โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด

ศธภ.๑๑ วางแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

844416.JPG

*เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาศึกษาธิการ ภาค ๑๑ จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ศึกษาธิการภาค ๑๑ ณ ห้องประชุมพระเทพญาณวิศิษฐ์ สพม.เขต ๒๓ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ซึ่งได้เชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำจังหวัด วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ โดยการนำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน มาวิเคราะห์ข้อมูล หลอมรวมปรับตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จัดทำกรอบการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา ตามบริบทเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

สพป.สิงห์บุรี ตักบาตรสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไป

844255.jpg

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีตักบาตรสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พระเดชพระคุณพระศรีปริยัตโยดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ว่าที่ ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตักบาตรสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในวันนี้ โดย พันตำรวจเอก ชูเกียรติ คงพานิช ประธานชมรมฟื้นฟูศีลธรรมสิงห์บุรี และผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ที่ทางชมรมฟื้นฟูศีลธรรมสิงห์บุรี ศูนย์ฝึกอบรมฟื้นฟูศีลธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ธรรมอุทยานบ้านแป้ง พร้อมทั้งวัดกัลยาณมิตรทั่วทั้งจังหวัดสิงห์บุรี และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนและเยาวชนทุกทนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน 599 รูป จะได้รับการอบรมตามพุทธวิธี เช่น ฝึกกิจวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ฝึกกิจกรรมทำงานเป็นทีม ฝึกระเบียบวินัย การอยู่ร่วมในสังคมและกิจกรรมต่างทางศาสนพิธี คาดหวังว่า เด็กและเยาวชนจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาพัฒนาสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติด้านความมีวินัย เคารพ อดทน และค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ อย่างยั่งยืน

5 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: