Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๕ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเว็บ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Cluster ๑๕

สพม.เขต ๓๕ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเว็บ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Cluster ๑๕

April 8, 2016

845606.jpg

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (Cluster 15 ) เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล (Video Conferrence Cluster 15 ) ศูนย์ส่งสัญญาณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และนักประชาสัมพันธ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวน ๑๕ เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จึงจัดประชุมทางไกล กลุ่มเป้าหมายศึกษานิเทศก์ และนักประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงขั้นตอนจัดทำเว็บไซต์ ส่งข่าวเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และกิจกรรม 5H ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่สู่สาธารณชน บนเว็บไซต์ http://mcmk.obec.go.th

ประธานฯ กล่าวว่า ภารกิจ cluster (ตัวแทนเขตตรวจราชการ ) มีบทบาทหน้าที่รวบรวมสรุปกิจกรรม เพื่อนำภาพ ข่าว กิจกรรม คลิป เผยแพร่ในนามเขตพื้นที่ บนเว็บไซต์การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักประชาสัมพันธ์ทุกเขตพื้นที่ทำงานเชิงรุก ศึกษา ทำความเข้าใจนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนข่าวได้ตรงประเด็น สอดคล้องกับภาพที่เผยแพร่ อีกทั้งลงพื้นที่ ประสานสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร

ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมในเวลา ๑๒.๐๓ น อีกว่า หัวใจสำคัญคือเนื้อหาข่าว การคัดกรองภาพให้ตรงกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในอนาคตนโยบายนี้จะขยายไปสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมอีก ๕๐% ขอขอบคุณวิทยากร นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ นายกนกศักดิ์ กระแสร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และ นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลเว็บไซต์เขตตรวจราชการที่ ๑๕ การประชุมทางไกลเขตตรวจราชการที่ ๑๕ ในวันนี้ ถือได้ว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่นำร่องการดำเนินงาน ลดงบประมาณค่าเดินทาง ความเสี่ยง และสะดวกรวดเร็ว จึงจัดให้มีการประชุมทางไกลครั้งนี้ขึ้น ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ และมีความสุขกับการปฏิบัติงาน..

ชมข่าว สพม.เขต ๓๕ http://www.secondary35.go.th/admin/index.php?module=news&id=876

08 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: