Home > ข่าวการศึกษา > พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ)ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.นครพนม

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ)ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.นครพนม

April 11, 2016

846140.JPG

***รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้กำหนดเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระบวนการสร้างคนด้วยการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและได้หลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ๑๐ เขตพื้นที่ จำนวน ๔๗ โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยแยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ๒๔ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ๒๓ โรงเรียน มีสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ตามบริบทที่หลากหลายตามโครงการการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งในการเริ่มดำเนินโครงการประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการเสวนาและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนนครพนม โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม จำนวน ๑๘๕ คน เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน สพฐ.ได้มอบหมายให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำข้อมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ และความพร้อมในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การประสานงานในจังหวัด การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและได้หลักสูตรกาจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีคุณภาพ อีกทั้งได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อพัฒนา ทดลองใช้ และประเมินผลปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อนำไปใช้จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป

11 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: