Home > ข่าวการศึกษา > ประชุมนัดแรก ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมนัดแรก ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

April 13, 2016

846701.jpg

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากมีข้อราชการสำคัญเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาและเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ “กศจ.” จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมี นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย.1. นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 2. นายอนันต์ ระงับทุกข์ ศึกษาธิการภาค 2 3. นายทรงวุฒิ โตโสภณ ผู้แทน สพฐ. 4. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5. อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 6. นางสาวประทวน มูลหล้า ผู้แทนสำนักงานคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. นางสาววาสนา สิงหโชติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8. นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี 9. นายสมศักดิ์ อินทวารี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี 10. นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 11. นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 12. นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี 13.นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี 14. นางประภาพรรณ อินทร์ประเสริฐ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 15. นายบำเหน็จ บุษบงค์ ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 16. นายขจิต นาวีระ ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 17. นายวัชริศ หอมกรุ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 18. นางเสาวลักษณ์ ม่วงงาม ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 19. ศาสตราจารย์สุนทร มณีสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 20.รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 21. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 22. นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ/เลขานุการ และสำหรับ รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการ ไม่สามารถมาประชุมได้

12 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: