Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร”

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร”

May 3, 2016

851167.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร” โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธาน ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพท. ประธานกลุ่มโรงเรียน ๑๒ กลุ่ม และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในครั้งนี้ได้ให้แต่ละกลุ่มงานได้ชี้แจงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละกลุ่มดังนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดหาทุนให้แก่นักเรียนทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนๆละ ๑ ทุน รวม ๑๓๖ ทุน หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือนักเรียนที่มีความกตัญญูและขาดแคลน กลุ่มอำนวยการ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติในการจัดระบบควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๙ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดได้เร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการ และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งระเบียบการใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ทุกโรงเรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้นำเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามจุดเน้น ของ สพท. ใน ๔ เรื่อง คือ ๑.การอ่านออก เขียนได้ ๒. การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ๓.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๔. เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม….

03 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: