Home > ข่าวการศึกษา > ลำปาง เขต ๑ อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ลำปาง เขต ๑ อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

May 5, 2016

851707.JPG

สพป.ลำปาง เขต ๑ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ เป็นประธาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน และ ๒ ท่อน ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม

การจัดฝึกอบรมทวนทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีผู้รับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จำนวน ๑๑๕ คน ใช้ระเวลาในการฝึกอบรมทบทวน จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๕ -๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยการฝึกอบรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดตากและสโมสรลูกเสือจังหวัดลำปาง มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ผุสดี เครือสาร ภาพ/ข่าว

05 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: