Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ปข. ๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการบูรณาการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)

สพป.ปข. ๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการบูรณาการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)

May 5, 2016

851419.JPG

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวัฒนชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการบูรณาการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กันและกันและเพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล 2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยทำให้ผู้เรียน มีความสุข สนุกสนานในการอ่าน การเขียน สื่อสารผ่านการใช้ภาษาโดยมีผู้ฟังหรือผู้สื่อสารที่หลากหลาย และมีความสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ 3. ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาวิธีการหรือสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรมากกว่าการใช้หนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว และสามารถให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ได้เรียนรู้อย่างประสบผลสำเร็จ 4. พัฒนาวิธีการประเมินที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนไปทีละขั้นอย่างต่อเนื่อง 5. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลย้อนกลับ หรือคำแนะนำกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

สพป.ปข. 2 จึงจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการบูรณาการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามโครงการ “เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์” โดยคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความเหมาะสมเข้ารับการพัฒนา จำนวน 143 คน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารชมรมครูคณิตศาสตร์ ในการเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

04 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: