Home > ข่าวการศึกษา > ครู สพป.น่าน เขต ๒ ศึกษาเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

ครู สพป.น่าน เขต ๒ ศึกษาเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

May 11, 2016

852247.jpg

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่2 เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้นำแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้วิชา วิทยาศาสตร์ เทดโนโลยี วิศวกรมศาสตร์ และคณิตศาตร์ เข้าด้วยกัน โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นปีที่ 2 โดยใช้ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรมแบบง่ายๆ เปลี่ยนจากการเรียนรู้จาก text book เป็น hands on เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากกิจกรรม ให้เขาได้มีส่วนร่วมในการคิด การออกแบบชิ้นงาน พัฒนาชิ้นงาน สนุกและได้ความรู้

10 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: