Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ จัดกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

สพม.๓๔ จัดกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

May 11, 2016

852280.jpg

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ นักเรียนนักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน มอบโล่รางวัลการแข่งขันกีฬากระชับมิตร โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ ทีมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล ได้แก่ ทีมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ ทีมนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

โอกาสนี้ พ.อ.พงษ์ศักดิ์ มาอินทร์ คณะทำงาน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณคณะทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ โรงเรียนสันกำแพง และโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์

10 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: