Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน สพป. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

May 12, 2016

สพป.สิงห์บุรี แก้ปัญหานักเรียนซ้ำชั้น

852570.JPG

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำชั้น ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งมาตรการแนวทางให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขนักเรียนซ้ำชั้น ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี ได้กำหนด จัดทำมาตรการ แนวทางให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนซ้ำชั้น ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้นำไปปรับเป็นมาตรการ แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ซ้ำชั้นแล้ว และป้องกันมิให้นักเรียนตกซ้ำชั้นใช้เป็นของโรงเรียน แจ้งแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประเด็นการเรียน “ซ้ำชั้น”

สพป.ปข.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

852586.JPG

นางสาวนงนุช สีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาในระดับชั้นที่สอน 2.เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ทางภาษาให้กับครูผู้สอน โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเดี่ยว เป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ตลอดจนการใช้ภาษาในชั้นเรียน (Classroom Language) และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง (Listening) – การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมทั้งกิจกรรมเพลง เกมส์ สำหรับเด็กเริ่มเรียนและการจัดทำสื่อง่าย ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งคาดว่าครูสามารถนำไปใช้ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถให้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัย โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในสังกัดเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

ผอ. สพม 34 ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

852564.jpg

11 พ.ค.2559 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะเพื่อนครูจังหวัดยะลา จำนวน 1480 คน ในโอกาสเดินทางมาประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เข้าร่วมการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของศูนย์ TEPE ออนไลน์ จังหวัดยะลา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยระบบ DLTV และ DLIT ผลการดำเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความก้าวหน้าตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ฯลฯ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเดือน กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: