Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙

May 14, 2016

853268.JPG

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 น. เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน การประชุมโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 3 ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จังหวัดนนทบุรี กรมสุขภาพจิต บรรยายและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน กรมสุขภาพจิตและสถานการณ์และระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ ในวัยเรียน เรื่อง “โรคจิตเวชเด็กวัยเรียนและการสื่อสารให้พ่อแม่เข้าใจ” และฝึกปฏิบัติการ “การใช้แบบคัดกรองและแบบประเมินสุขภาพจิตในวัยเรียน” การปรับพฤติกรรมและอารมณ์และดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน และสรุปแนวทางร่วมเชิงนโยบายของจังหวัด

12 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: