Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

May 16, 2016

ผอ.สพม.33 พบเพื่อนครูสหวิทยาเขต 2

854254.JPG

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัุดสุรินทร์ พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา 400 คน จาก 10 โรงเรียน ในสหวิทยาเขต 2 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรงค์ โรงเรียนสิรินธร โดยมี นายองอาจ สุจินพรัม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประธานสหวิทยาเขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้มอบนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีสาระหลัก ดังนี้

1. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

3. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

4. การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะชีวิต มีทักษะอาชีพ

5. การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เทียบเคียงสากล

6. การสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน

7. ใช้การวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร บริหารองค์กร

8. สร้างวัฒนธรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเพื่อการพัฒนา ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865077673615713.1073743031.100…

Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูจังหวัดจันทบุรี

854073.JPG

13 พฤษภาคม 2559 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู สืบเนื่องจากที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงได้มีการกำหนดจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดประชุม ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี และถ่ายทอดสดผ่าน ETV และระบบ TELE Conference ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้รับชมจังหวัดละ 1 แห่งซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีจัดประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 ร่วมประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

854270.jpg

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมรับฟัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะครูทั่วประเทศ “นายกพบเพื่อนครู” ผ่าน Video Conference / ETV / และทีวีผ่านดาวเทียม ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี กศจ.สุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจร่วมรับฟังในห้องประชุม รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง ณ จุดที่จังหวัดจัดไว้ ส่วนหนึ่งจะรับฟังที่ ชั้น 3 สพม.33 และได้สั่งการให้สถานศึกษา จัดสถานที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับฟังกันครบทุกคน ณ โรงเรียนที่ตั้ง ในการนี้ ก่อนเวลานายกพบเพื่อนครู นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ถือโอกาสพบปะเพื่อนครูจังหวัดสุรินทร์ โดยกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาของ กศจ.สุรินทร์ ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ ประเด็นสำคัญโดยสรุป “นายกพบเพื่อนครู” 1.ปัญหาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่เรายังขาดการแก้ไขและการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Well known problems but non implementatio

2.คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและยกระดับให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศและศักดิ์ศรีความเป็นครู (Quality devenlopment & For Teache”s Honor, do it now)

3.สอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุธธรรม จริยธรรม พัฒนาให้เป็นคนดี (Ethic Oreinted)

4.ปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครู/ผู้บริหาร ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย

5.พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต (Whole educational reform)

6.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning by doing)

7.คนไทยต้องเก่งภาษาไทย สนใจภาษาไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

8.ร่วกันสร้างสรรค์สังคมที่สันติ สงบสุข เคารพกฏหมาย ไม่ขัดแย้ง (Happiness society)

9.ไม่วัดประเมินผลเพียงเพื่อสอบ ต้องดูพัฒนาการผู้เรียนทุกด้าน (Overall & Developmenr assessment)

10.ครูต้องมุ่งมั่นและตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (Concentrate on missions & Grace model)

“The Collabration is a greatest means to all success” ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866251640164983.1073743033.100…

15 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: