Home > ข่าวการศึกษา > เปิดตัวโครงการเด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี

เปิดตัวโครงการเด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี

May 18, 2016

เปิดตัวโครงการ”เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids”เสริมสร้างสุขภาวะเด็ก สนองนโยบายรัฐ ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้เติมทักษะความรู้ด้านสุขภาวะ ให้ครู-นักเรีย

g8jidhiac9jdj6jgcachb.jpg

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.ผุสดี ตามไทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids”เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในสังกัดกทม. จำนวน438 โรงเรียน นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นเด็กและเยาวชน เกิดการปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง โดยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่เด็กและเยาวชน สสส. จึงร่วมมือกับสำนักการศึกษา กทม. ริเริ่มโครงการ “เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids” ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ เสริมศักยภาพให้กับนักเรียนและครูเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มพูนทักษะความรู้ผ่านชุดนิทรรศการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่ถูกออกแบบเนื้อหาอิงจากสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนตระหนักถึงการมีสุขภาวะและทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย “เด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้ด้านสุขภาวะผ่านชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ด้วยกิจกรรมและโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ประกอบด้วย1) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ รู้จักการปฎิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น2) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับประถมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 3) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และ 4) โปรแกรมสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของวัยรุ่นและทัศนคติเพื่อการดูแลตัวเองอย่างมีสุขภาวะ เด็กและเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชิวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาวะ”นางเบญจมาภรณ์ กล่าว ด้านดร.ผุสดี ตามไทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำนักการศึกษา กทม.วางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร2556-2559ว่าด้วยการเร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดังนั้น เพื่อผลักดันนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้ความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.สนับสนุนโครงการกล่าวเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนและเป็นการตอบสนอง นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของภาครัฐอีกด้วย สำหรับโครงการนี้จะมีครูในโรงเรียนสังกัด กทม. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูนักปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ”และมีนักเรียนทั้ง 438โรง เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ตามโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นการศึกษา หลังจากจบการอบรมครูสามารถถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ส่วนนักเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส. จะเข้าใจในความรู้ด้านสุขภาวะและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: