Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบนโยบายการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบนโยบายการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

May 27, 2016

858087.JPG

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ พร้อมทั้งมอบนโยบาย ทิศทางการจัดการเรียนการสอนและนโยบายจุดเน้นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้น ป.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง ๓ ด้าน ๒๐ ลำดับแรก ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และ มอบป้ายประชาสัมพันธ์ “เด็กไทยไม่กินหวาน ต้านหวานลดพุง” ให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนลดกินหวานเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

26 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: