Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เลย เขต ๒ พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่สุจริต

สพป.เลย เขต ๒ พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่สุจริต

May 30, 2016

858905.JPG

นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริตคู่พัฒนา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2 ซึ่งเป็นระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ระดมคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเขต คนสุจริตตามมาตรฐานเขตสุจริต โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เข้าประชุม เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภาระงานของบุคลากรกลุ่มงานที่สอดคล้องเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ความโปร่งใส การพร้อมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการจัดทำตัวชี้วัด ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มี นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 เป็นวิทยากร

30 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: