Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

June 1, 2016

สพป.พล.1 เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

859427.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พ.ค.59 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล มีครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน เข้าประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการของสหกรณ์โรงเรียนให้มีความทันสมัย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและเครือข่าย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำหลักการของสหกรณ์ไปบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สถานศึกษาอื่นๆ

สพป.น่าน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา

859706.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 – วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 จำนวน 140 คน และ รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 – วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 รวม 147 คน เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในการจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกำหนด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อไป

โดยมีนายสมัย ธนะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

859679.jpg

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และบรรยายพิเศษพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 18 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ศึกษานิเทศก์ ผู้ทำหน้าที่ Smart Trainer คณะทำงาน/วิทยากร จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาราพรรณราย โรงแรมชัยนาทธานี ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ นิทรรศการ การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของโรงเรียนนำร่อง และฝึกวิเคราะห์การจัดกิจกรรมทั้ง 4 H เพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: